SEURAN SÄÄNNÖT 14.2.2023 ALKAEN

Voimassaolevat säännöt: 14.02.2023 11:56:40 1. § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI Yhdistyksen nimi: Värtsilän Riistamiehet ry Kotipaikka: Tohmajärven kunta, Pohjois-Karjalan maakunnassa Yhdistys on perustettu 26.1.1958 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seura on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

2. § SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

1. Järkiperäistä metsästystä.

2. Riistanhoito- ja luonnonsuojelu toimintaa.

3. Metsästysampumaurheilua.

4. Ampumatoimintaa.

5. Kenneltoimintaa.

6. Muuta vastaavanlaista eränkäyntiin liittyvää toimintaa.

3. § SEURAN TOIMINTAMUODOT Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita.

2. Suorittamalla riistanhoitotöitä.

3. Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä.

4. Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta.

5. Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista.

6. Kouluttamalla jäseniään.

7. Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja Sivu: 2(8) kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

8. Edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

9. Hankkimalla omistukseensa kiinteää omaisuutta, vastaanottamalla testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanemalla toimintansa tukemiseksi arpajaisia.

4. § SEURAN JÄSENET Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Kaikki jäsenanomukset tulee toimittaa seuran johtokunnalle. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan yksimielisestä esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran toiminnassa erityisesti ansioitunut tai seuran tarkoitusperiä merkittävästi edistänyt jäsen. Johtokunta valitsee koejäsenen, jota on suositellut kaksi seuran varsinaista tai kunniajäsentä. Seuran kokous hyväksyy koejäsenyyden. Koejäsenyys kestää kaksi vuotta. Mikäli koejäsen omistaa tai hallitsee metsästyskelpoista maata seuran metsästysalueella ne tulevat seuran käyttöön erillisellä vuokrasopimuksella johtokunnan hyväksyttyä ko. henkilön koejäsenyyden. Seuran kokouksen on päätettävä johtokunnan esityksestä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä koejäsenyysaikana. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5. § JÄSENEN OIKEUDET, VELVOITTEET JA MAKSUT Varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on oikeus osallistua seuran toimintaan, käyttää äänioikeutta, tulla valituksi seuran toimielimiin, harjoittaa metsästystä seuran metsästysalueilla vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa, kuulua saaliinjako-osuuksin seuran hirvi- ja suurpetoseurueisiin, edustaa seuraa kilpailu- ja kenneltoiminnassa sekä seuran kesäkokouksen päätöksen mukaisesti ottaa seuran metsästysalueille vieraaksi henkilökohtaiset metsästysvieraansa lunastamalla ennen metsästyksen alkamista nimeämilleen henkilöille vierasluvan. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä Sivu: 3(8) vuotuisen jäsenmaksun ja toimintamaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Maanomistajajäsenen kyseessä ollen liittymismaksu puolitetaan. Jäsen on velvollinen:

1. Suorittamaan talkootyötä vähintään seuran talvikokouksen vahvistaman talkoovelvoitteen edellyttämän määrän ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan talkootöistä ja pyytämästään riistasta sekä muusta seuratoiminnasta.

2. Tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle. Koejäsen suorittaa talvikokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun ja toimintamaksun. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta eikä oikeutta ottaa seuran metsästysalueille vieraita. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. Toimintamaksu: Jäsen, joka ei ota osaa talkootyöhön talvikokouksen vahvistaman talkoovelvoitteen mukaisesti tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle toimintamaksun (ns. talkoomaksun), jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Toimintamaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.

6. § SEURASTA EROAMINEN Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäviksi.

7. § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen

2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa

6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä Sivu: 4(8) koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää

7) seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8. § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-elokuussa. kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu jäsenille on tehtävä maakuntalehti- tai sähköposti- tai seuran kotisivu- tai tekstiviesti ilmoituksella.

9. § TALVIKOKOUSASIAT Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen äänija puheoikeutettujen jäsenten lukumäärät sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus.

4. Hyväksytään työjärjestys.

5. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän Sivu: 5(8) henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja valitaan tarvittavat jaostot.

11. Päätetään seuran liittymis-, toiminta- ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä jäsenten talkoovelvoitteesta.

12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

13. Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin enemmistön läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

14. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.

15. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.

16. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

17. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirille tehtävistä esityksistä.

18. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10. § KESÄKOKOUSASIAT Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11. § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

12. § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Sivu: 6(8)

13. § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksunsa maksaneella ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14. § SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15. § SEURAN JOHTOKUNTA JA EROVUOROISUUS Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, joista sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16. § PÄÄTÖSVALTAISUUS Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17. § Sivu: 7(8) SEURAN NIMENKIRJOITTAMINEN Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18. § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvontaelimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7. Toimittaa pyydetyt toimintatiedot riistanhoitoyhdistykselle.

8. Nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin kokouksiin ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt.

9. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

10. Pitää seuran jäsenluetteloa.

11. Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta.

12. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

13. Tehdä seuran kokoukselle esitykset sääntöjen 4§ mukaisista jäsenanomuksista.

14. Valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt.

15. Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.

16. Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset.

17. Päättää seuran metsästysvieraikseen kutsumien henkilöiden riistakiintiöistä sekä mahdollisesta vierasmaksusta Sivu: 8(8) tapauskohtaisesti etukäteen.

18. Päättää mahdollisesta jäsenen määräaikaiseen metsästyskieltoon asettamisesta mikäli hänen epäillään syyllistyneen metsästys- tai aserikokseen tai -rikkomukseen, jota poliisi on ryhtynyt tutkimaan.

19. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19. § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNNÖT Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt sekä näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20. § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle.

21. § MUUTA Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.